QUYẾT ĐỊNH
Số 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11/01/2008 của Ủy ban Dân tộc
Về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II
__________________
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC
Căn cứ Nghị định 51/2003/NĐ-CP ngày 16/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc;
Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2006-2010;
Căn cứ Quyết định 113/2007/QĐ-TTg, ngày 20 tháng 7 năm 2007của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã hoàn thành mục tiêu Chương trình phát triển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa giai đoạn 1999-2005, bổ sung các xã, thôn, bản vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II và xã vùng bãi ngang ven biển và hải đảo vào diện đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010;
Căn cứ văn bản số 7481/VPCP ngày 26/12/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chương trình 135 năm 2007 và kế hoạch năm 2008;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc, Chánh văn phòng Điều phối Chương trình 135;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh sách 3.149 thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp...(gọi tắt là thôn) đặc biệt khó khăn thuộc 1.140 xã khu vực II  vào diện hỗ trợ đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II từ năm 2007 (kèm theo Quyết định này), trong đó:
Ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư 3.015 thôn đặc biệt khó khăn.
Ngân sách Địa phương đầu tư 134 thôn đặc biệt khó khăn.
Điều 2. Về kế hoạch đầu tư, mức vốn hỗ trợ bình quân cho 1 thôn đặc biệt khó khăn ở xã khu vực II thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đảm bảo nguyên tắc mỗi xã khu vực II được hỗ trợ tối đa không quá tổng mức vốn bình quân của 4 thôn đặc biệt khó khăn trong 1 năm theo định mức vốn bình quân của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đối với các xã khu vực II có trên 4 thôn đặc biệt khó khăn, Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ tình hình thực tế, chủ động cân đối số vốn được ngân sách Trung ương bổ sung hàng năm để phân bổ cho từng thôn đảm bảo đến năm 2010 tất cả các thôn đặc biệt khó khăn của các xã khu vực II đều được đầu tư theo đúng kế hoạch và mục tiêu của Chương trình.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 
 KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 PHÓ CHỦ NHIỆM
Hà Hùng (Đã ký)

Phụ lục: DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN XÃ KHU VỰC II VÀO DIỆN ĐẦU TƯ CỦA CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN II
(Kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11 tháng 01 năm 2008)

Số lần xem trang : :3591
Nhập ngày : 11-03-2008
Điều chỉnh lần cuối :11-03-2008

Chế độ chính sách

Danh Sách Miễn Giảm Học Phí Học Kỳ II Năm Học 2015 - 2016(05-04-2016)

Thông Báo Việc Thực Hiện Miễn Giảm Học Phí Học Kỳ 2 Năm Học 2015 - 2016(02-03-2016)

Thông Báo Việc Thực Hiện Xét Hỗ Trợ Chi Phí Học Tập Học Kỳ 2 Năm Học 2015 - 2016(02-03-2016)

THÔNG BÁO HỌC PHÍ QUÂN SỰ QUỐC PHÒNG(03-12-2015)

THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ(17-11-2015)

Thông báo: Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo (28-09-2015)

Danh sách Sinh viên được miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 (26-03-2015)

Danh sách Sinh viên được miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 (23-10-2014)

Thông báo thực hiện miễn giảm học phí năm học 2014 – 2015 (02-10-2014)

Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 74/2013/NĐ-CP (02-10-2014)

Danh sách Sinh viên được miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2013 - 2014(08-05-2014)

Quy trình miễn giảm học phí (25-02-2014)

Quyết định, thông báo, danh sách chi trả miễn giảm học phí năm học 2013 - 2014 (17-02-2014)

Nghị định 74/2013/NĐ-CP: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về miễn, giảm học phí (16-09-2013)

Pháp lệnh về ưu đãi Người có công với cách mạng, Quyết định chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo 2011-2015(08-09-2013)

Nghị định số 74/2013/NĐ-CP (04-09-2013)

Nghị định số 49/2010/NĐ-CP(04-09-2013)

Tạm ngưng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho sinh viên (04-09-2013)

Mẫu đơn xác nhận xác nhận vay vốn mới(21-02-2012)

Các quyết định quy định chuyên ngành, nghề nặng nhọc, độc hại (27-12-2011)

Thông tư liên tịch về hoãn nghĩa vụ quân sự(07-11-2011)

Thông tư liên tịch về triển khai miễn giảm học phí(19-09-2011)

Thực hiện miễn, giảm học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP(23-09-2010)

Danh mục các xã thuộc khu vực 3 đặc biệt khó khăn (11-03-2008)

HƯỚNG DẪN Thực hiện cho vay đối với học sinh, sinh viên(11-12-2007)

Chỉ Thị của Thủ tướng Chính phủ số 21/2007/CT-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2007 về thực hiện chế độ cho vay ưu đãi để học đại học,cao đẳng và dạy nghề(11-12-2007)

Về việc xác nhận các loại giấy tờ liên quan đến sinh viên(26-10-2007)

Trang liên kết

 

 

Doanh nghiệp đồng hành