Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp trường Đại học Nông Lâm TP.HCM phối hợp với Công ty TNHH Ha Da khai giảng các lớp kỹ năng mềm. Thông tin chi tiết như sau: