THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
CITIGROUP cần tuyển dụng nhiều vị trí

 
JOB DESCRIPTION

Job Description Title: QC (Quality Control)    Office Assignment:
Department: Quality     Location:
Division:     Status:  Full Time
Reports to: QA (Quality Assurance) team   

JOB SUMMARY
The Quality Control individual provides input into the Product Quality Improvement activities and processes.  Review of information, concerns, solutions and activities.  Create product documents, perform audits, collect data, provide feedback, guidance, and suggestions.
Nhân viên kiểm soát chất lượng là người  cung cấp các thông tin đầu vào cho các hoạt động và các qui trình cải tiến chất lượng sản phẩm. Kiểm tra về thông tin, những điều quan tâm, những giải pháp và các hành động. Lâp các tài liệu về sản phẩm, tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm, thu thập dữ liệu, đưa ra các phản hồi, hướng dẫn và các kiến nghị để duy trì và cải tiến  chất lượng sản phẩm.

ESSENTIAL DUTIES & RESPONSIBILITIES
Perform many tasks.  Take direction from Quality Assurance Teams and members of Quality, Engineering and management.
Thực hiện nhiều nhiệm vụ. Nhận chỉ đạo từ đội QA Team và các thành viên trong Ban Giám đốc về chất lượng và kỹ thuật.

1. Quality Investigations (Kiểm tra chất lượng)

 • Audit of Ashley product throughout whitewood, finishing and packaging lines (Kiểm tra chất lượng sản phẩm của Ashley từ hàng trắng tới  chuyền sơn và chuyền đóng gói).
 • Product (Sản phẩm)
 • Labeling (Nhãn tem)
 • Packaging (Qui cách đóng gói)
 • Materials (Nguyên vật liệu, phụ liệu)
 • Replacement parts (Kiểm tra hàng bù)

2. Product inspection (Kiểm tra sản phẩm)
2.1 New product 100% inspection (Kiểm tra 100% sản phẩm mới)

 • 100% Inspection of new GO product first shipment (Kiểm tra 100% sản phẩm mới ở đợt xuất hàng đầu tiên)
 • Application of QC label on acceptable product (Dán nhãn QC trên sản phẩm đạt chất lượng)
 • Inform QA to review product that does not meet Ashley quality standards (Thông báo cho đội QA để xem xét, kiểm tra các sản phẩm không đạt các tiêu chuẩn chất lượng của Ashley)

2.2. Final production inspection (Kiểm tra thành phẩm)

 • Inspection of  product before first shipment of the first cutting (Kiểm hàng trước khi xuất hàng lần đầu của đợt xuất hàng đầu tiên)
 • Inform QA to review product that has been rejected or will need to be reworked (Thông báo cho đội QA để xem xét, đánh giá các sản phẩm bị loại hoặc sản phẩm cần phải chỉnh sửa  lại)
 • Stop production when the shipment is being rejected (Ngừng sản xuất khi khi đợt xuất hàng bị dừng lại )
 • Record issues and have production management sign reports for next cutting improvement (Ghi chép lại các vấn đề về chất lượng và làm báo cáo có chữ ký của quản lý sản xuất tại nhà máy để cải tiến cho những lần xuất hàng kế tiếp)

2.3. China product 100% inspection (Kiểm tra 100% sản phẩm xuất đi Trung Quốc)

 • 100% Inspection of new GO product first shipment for Wanvog warehouse (Kiểm tra 100% sản phẩm mới, xuất lần đầu tới kho Wanvog)
 • Inspection of all product throughout Whitewood, finishing and packing line (before packaging) (Kiểm tra tất cả hàng trắng, hàng tại chuyền sơn và thành phẩm tại chuyền đóng gói (trước khi đóng gói))
 • Application of QC label on acceptable product (Dán nhãn, tem chất lượng trên sản phẩm đạt chất lượng).
 • Completion of China Product Inspection Report (Hoàn thành các báo cáo về kiểm hàng xuất đi Trung Quốc)

2.4. Sourcing parts inspection (Kiểm tra các bộ phận sản phẩm được gia công hoặc cung cấp)

 • Inspection of factory sourcing parts (glass, drawer glides, hardware, fabric, leather, marble, PU/Poly parts, etc.) to ensure acceptable parts (Kiểm tra các bộ phận sản phẩm được gia công hoặc cung cấp bởi các nhà cung cấp bên ngoài (Kính, thanh trượt ngăn kéo, ngũ kim, vải, da, đá, các bộ phận sơnPU/Poly,..))
 • Inspection at the subcontractor of subcontracted part (Kiểm tra các bộ phận sản phẩm được gia công hoặc cung cấp tại nhà máy của các nhà cung cấp bên ngoài)

2.5. RP (Replacement Part) inspection (Kiểm các bộ phận sản phẩm xuất bù hàng(hàng bù))

 • Inspection of RP quality and packaging to ensure RP quality is good and packaging follows Ashley requirements (Kiểm tra chất lượng hàng bù và đóng gói nhằm đảm bảo hàng bù có chất lượng tốt và được đóng gói theo các yêu cầu của Ashley).
 • Inspection of labeling to ensure it is correct and matches the RP being packed (Kiểm nhãn tem của hàng bù nhẳm đảm bảo nhãn tem đúng và trùng khớp với hàng bù được đóng gói

3. Audit Processes (Qui trình kiểm hàng)

 • Construction (Kiểm tra kết cấu)
 • Assembly (Kiểm tra lắp ráp)
 • Finish (Kiểm tra sơn, màu của sản phẩm)
 • Regulatory (Kiểm tra các qui định của sản phẩm)
 • Packaging (Kiểm chi tiết đóng gói)
 • Labeling (Kiểm tra nhãn, tem)
 • Documentation (Lập tài liệu kiểm tra)

4. Facilities Auditing (Kiểm tra nhà máy)

 • Production Areas (Kiểm tra các khu vực sản xuất)
 • Warehouses (incoming, inventory, shipping) (Kiểm tra kho ( Nguyên vật liệu, hàng tồn kho và hàng đang xuất))
 • Subcontractors (Kiểm tra các nhà thầu phụ)

5. Color panel management (Quản lý bảng màu)
5.1. Responsible for managing and using the color panel process (Có trách nhiệm quản lý và sử dụng bảng màu trong quá trình kiểm hàng)
5.2. Maintain color panel condition (Bảo quản tốt bảng màu)
5.3. Daily Step Color Panel audits on production lines (Sử dụng bảng màu hàng ngày để kiểm tra các bước tạo màu trên chuyền sản xuất)
6. PPR (Pre-Production Review)review (Đánh giá tiền sản xuất)
6.1. Participate in product launch and PPR review (Tham gia vào quá trình thực hiện và đánh giá tiền sản xuất
6.2. Awareness of issues found during the PPR and follow up of changes/corrective actions for product prior to and during production (Nhận biết các vấn đề đã phát hiện trong quá trình đánh giá tiền sản xuất và tuân theo các  thay đổi/ hành động  khắc phục sửa chữa trước và trong quá trình sản xuất)
7. Data and document collection and entry, including images (Thu thập tài liệu, dữ liệu và nhập liệu, bao gồm cả các bức hình chụp)

 • QC daily inspection report (Báo cáo kiểm hàng hằng ngày)
 • Step color panel online system (Các bước tạo màu trên hệ thống)
 • Job-related documents and data (Các tài liệu và dữ liệu khác liên quan đến  công việc)

8. Ensure Ashley Furniture Industries, Inc. standards and specifications are followed (Đảm bảo các tiêu chuẩn và chi tiết kỹ thuật của  Ashley Furniture Industries, Inc. được tuân thủ đúng )

 • Communicate requirements and concerns to Vendor management and staff (Truyền đạt các yêu cầu và các vấn đề cần quan tâm tới các nhân viên và các quản lý của nhà máy)
 • Communicate information, concerns, issues and suggestions to QA teams and other Ashley management personnel (Báo cáo về các thông tin, các vấn đề quan tâm, các vấn đề phát sinh và các kiến nghị cho đội QA  và các nhà quản lý khác của Ashley)
 • Document issues, concerns and actions for effective communication (Lập tài liệu về các vấn đề phát sinh, các vấn đề quan tâm và các hành động để việc truyền đạt, báo cáo  có hiệu quả)
 • Recommend solutions to product and process issues (Đưa ra các giải pháp cho các vấn đề phát sinh liên quan đếnsản phẩm và qui trình)
 • Identify improvement actions with QA team and/or other Ashley Furniture Industries management approval

9. Ensure that Standard Operating Procedures are followed (Đảm bảo các Qui trình, Thủ tục hoạt động theo tiêu chuẩn được tuân theo)
10. Participate in training of factory and Ashley personnel (Tham gia vào đào tạo nhà máy và nhân sự của Ashley)
11. Support all policies, procedures and expectations of a representative of Ashley Furniture Industries, Inc. (Trợ giúp, thực hiện các giải pháp, các qui trình và các mong đợi của một đại diện Ashley Furniture Industries, Inc).
12. Maintain personal development (Duy trì sự phát triển của bản thân)
13. Complete other assignments and special projects as requested (Hoàn thành các công việc, các dự án đặc biệt được giao khác theo yêu cầu)

SCOPE OF RESPONSIBILITY
The Quality Control professional is responsible for the quality of directed work.  Make routine and non-routine choices within established guidelines.
Nhà kiểm soát chất lượng chuyên nghiệp chịu trác nhiệm đối với các công việc  liên quan đến kiểm tra chất lượng trực tiếp. Đưa ra các lựa chọn theo thông lệ và không theo thông lệ tuân theo các hướng dẫn đã được đề ra.

MINIMUM QUALIFICATIONS

1. Education (Trình độ học vấn)

 • Read, write and comprehend basic communications (Đọc, viết và hiểu các giao tiếp, truyền đạt thông tin căn bản)
 • Basic math knowledge (Kiến thức cơ bản về toán học)
 • Prefer college level or above (Ưu tiên các ứng viên có trình độ từ cao đẳng trở lên)

2. Experience (Kinh nghiệm làm việc)

 • Knowledge of furniture Quality Control (Kiến thức và kinh nghiệm về kiểm tra chất lượng đồ trang trí nội thất)

3. Skills and Abilities (Kỹ năng và khả năng)

 • English writing skills (Kỹ năng viết Tiếng Anh)
 • Integrity, dependable, quality and people oriented (Chính trực, đáng tin cậy, có phẩm chất và định hướng công việc tốt)
 • Measuring skills using English and metric scales (Kỹ năng về đo lường sử dụng đơn vị đo lường của người Anh và  thang đo theo mét)
 • Basic math skill (Kiến thức cơ bản về toán)
 • Ability to read engineering drawings (Khả năng đọc và hiểu bản vẽ)
 • Ability to distinguish variation in color and production processes (Khả năng phân biệt về màu sắc và qui trình sản xuất)
 • Mechanical skills (Kỹ năng về cơ khí học và vật lý học)
 • Ability to communicate with others (Khả năng giao tiếp và truyền đạt)
 • Personal computer skills and tablet skills (Kỹ năng sử dụng máy tính cá nhân vá máy tính bảng)

EQUIPMENT USED
 

 • Computer (laptop), tablet, printer, fax, copy machine and digital camera (Máy tính, máy tính bảng, máy in, máy fax, máy copy, máy ảnh kỹ thuật số)
 • Touchup supplies (Các thiết bị, công cụ vẽ, đánh dấu, minh họa)
 • Staple puller (Bấm ghim)
 • Screwdriver (Dụng cụ vặn, tháo ốc vít, khoan)
 • Caliper (Thước đo micromet(ly))
 • Tape Measure (Thước đo mét)
 • Protractor (Thước đo góc)
 • Checking fixtures (Dụng cụ kiểm tra sự cố định, cân bằng)

MENTAL & PHYSICAL DEMANDS/WORKING CONDITIONS

1. Mental Effort

 • Self-directed and independent (Khả năng làm việc độc lập và tự chủ)
 • Able to follow directions (Có thể tuân theo các chỉ dẫn, chỉ đạo)
 • Team work spirit (Có tinh thần làm việc theo tổ, nhóm)
 • Detail focus and root cause detection (Tỉ mỉ và có khả năng phát hiện được nguyên nhân gốc)
 • Effective communication (Giao tiếp, truyền đạt hiệu quả)
 • Able to find and solve problems (Khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề)
 • Positive attitude (Thái độ tích cực)
 • Willingness to take ownership (Sẵn sàng làm chủ tình huống)
 • Accountability (Có trách nhiệm với công việc được giao)
 • Represent the best interest of the organization (Thể hiện sự quan tâm tốt nhất đối với tổ chức)

2. Physical Requirements (Yêu cầu về thể chất)

 • Stand and walk continuously (Có thể đứng và di chuyển thường xuyên)
 • Use hands continuously to handle parts (Khả năng sử dụng tay liên tục để xử lý các bộ phận sản phẩm)
 • Vision requirements including the ability to see defects and color variation on product (Khả năng quan sát và phát hiện lỗi sản phẩm và sự khác biệt về màu sắc của sản phẩm)
 • Close vision at 20 inches or less (Khả năng quan sát ở cự ly 20 inches (# 50 cm) hoặc gần hơn)
 • Distance vision at 20 feet or more (Khả năng quan sát ở cự ly 20 feet (# 6 mét) hoặc xa hơn)
 • Color vision, peripheral vision and depth perception (Khả năng nhận biết về màu sắc, khả năng quan sát xung quanh và nhạy bén, sáng suốt)
 • Consistently reach above shoulders, stooping, kneeling or crouching (Có thể vươn, cúi người, gập gối hoặc nhún người thấp thường xuyên)
 • Ability to travel (Có khả năng đi công tác)
 • Ability to lift up to 50 lbs. occasionally (Có khả năng nâng vật nặng từ 50 pounds (# 22kg) trở lên)

3. Work Environment
The Quality Control position involves working in general manufacturing conditions where there are moving mechanical parts and equipment (Công vệc kiểm soát chất lượng được thực hiện trong môi trường sản xuất tổng quát, nơi có những thiết bị, dụng cụ và máy móc hoạt động, di chuyển liên tục)

Critical features of this job are described under the headings above.  The job description is a summary of the typical function of the job, not a comprehensive list of all possible job responsibilities, tasks and duties.  The responsibilities, tasks and duties of the jobholder may be subject to change at any time due to reasonable accommodation or other business reasons. 
Đặc trưng, vai trò cơ bản của công việc này được mô tả ở các mục trên. Bản mô tả công việc là một bản tóm tắt các chức năng, nhiệm vụ điển hình, cơ bản của công việc, không phải là  danh sách đầy đủ tất cả các trách nhiệm, nhiệm vụ của công việc. Trách nhiệm, nhiệm vụ và nghĩa vụ của người thực hiện công việc  có thể được thay đổi bất cứ lúc nào để cho thích nghi, phù hợp hơn hoặc vì những lý do công việc khác.

JOB DESCRIPTION

Job Description Title: Ashley Furniture Continuous Improvement Representative (CI)    Citigroup Office Assignment:
SCRO, QCRO, CVRO, AMLO, ATLO, CILO, CINLO
Department: CQI    Location: Asia (China (Northern & Southern), Vietnam, Malaysia, Taiwan, Indonesia, or India)
Division: Ashley-Citigroup    Grade:
Reports to: QC System Director    Status: Full-time

JOB SUMMARY

The Continuous Improvement Facilitator is responsible for continuously reviewing and analyzing work processes to solve problems, identify opportunities for improvement and drive continuous improvement efforts through implementation. The CI will assess and measure individual performance as well as supplier and team performance, identify what needs to be done to meet customer needs and work effectively with internal and external customers to meet their needs. The CI needs to clearly communicate ideas and important information to the team, peers, and suppliers to produce results and lead the company through change management initiatives.
The CI needs to ensure the application in continuous improvement methodologies such as Lean, Six Sigma, and Value Engineering to improve quality, eliminate waste, and to reduce cost. They need to assess the effectiveness of a business function and offer recommendations for improvement as well as to closely with project managers and quality control specialists to identify ways to create improvements.  The primary responsibility is to lead and execute continuous improvement initiatives primarily in Ashley Furniture’s Asian manufacturing suppliers, with occasional extension of deployment of the continuous improvement approaches to various Ashley manufacturing and customer locations. The position would report directly to the Director of QC Systems with a dotted line to the Director of Engineering & Development located within Ashley Citigroup LTD.
In summary, the CI manager will deliver practical, hands-on training in methodology and tools to eliminate waste and create continuous improvement in manufacturing people and processes as well as support other functional areas.  They will need to demonstrate the ability to work effectively in a fast paced and changing environment with multiple priorities and drive results.

SCOPE OF RESPONSIBILITY

Primarily responsible for individual work - minimal direct supervision

MINIMUM QUALIFICATIONS1. Education:
Required

 • BS college degree or equivalent work experience
 • OR combination of education and experience (Engineering or Operations Management preferred)

2. Experience:

 • Minimum of 2 years in the Ashley environment preferred
 • 2+ years previous Quality and Continuous Improvement experience strongly preferred with a strong understanding of process expertise, continuous process improvement and quality assurance methodology and tools

3. Knowledge:

 • Blueprints/ CAD
 • Working knowledge of Continuous Improvement tools
 • Document management system
 • Record Management
 • Key Performance Indicators
 • A3 Methodology
 • Problem Solving and Root Cause Analysis (PDCA)
 • Process Flow Mapping
 • Value Stream Mapping
 • 6S/ Visual Management
 • Standard Work
 • Job Instruction/ Method/ Relation
 • Quality at the Source
 • Just In Time
 • Kaizen/ Continuous Improvement
 • Project Management

4. Skills:

 • Detail oriented
 • Effective time management and organizational skills
 • Work independently as well as in a team environment
 • Effective interpersonal communication skills
 • Analytical and problem solving skills
 • Proficient in Microsoft Office Suite, Internet, and Intranet
 • Maintain confidentiality
 • Complete finalist training and maintain certification
 • Respond professionally in situations with difficult employee/vendor/customer issues or inquiries

5. Abilities:

 • Superior leadership ability
 • Team building
 • Presentations
 • Group dynamics
 • Interpersonal skills
 • Coaching/ mentoring ability
 • Ensure accountability and responsibility
 • Listen and integrate the ideas of other people
 • Review data and comprehend system performance
 • Develop  a system that collects/ processes data necessary to capture an understanding of system performance
 • Work with an encourage others to work towards improving quality
 • Motivate and supervise staff
 • Confront conflict in a positive issue oriented format and purse by means of collaboration to resolution
 • Formulate and organize technical information
 • Speak English clearly (preferred)

EQUIPMENT USED

Computer (PC or laptop), PDA, printer, multi-line phones, fax, copy machine, scanner, shredder
Various hand tools (for assembly and inspection)

MENTAL & PHYSICAL DEMANDS/WORKING CONDITIONS


1. Mental Effort

 • Work is performed under strong demands in a fast-paced environment
 • Generate suggestions to improve processes
 • Create, interpret, and analyze Continuous Improvement tools
 • Manage multiple tasks simultaneously
 • Displays empathy, understanding, and patience with employees and external customers

2. Physical Requirements

 • Stands and walks/moves to different locations as needed
 • Occasional sitting
 • Occasional use of keyboard and mouse
 • Lifting up to 50 lbs.
 • Push/pull objects weighing up to 300 lbs.
 • Frequent bending and stooping

3. Working Conditions

 • Manufacturing environment
 • Exposure to dirt, dust, chemicals, and loud noises
 • Flexible and willing to work extended hours when necessary


JOB DESCRIPTION for position: Sample Quality Engineer(SQE)

Job summary: Work with the Asia Development Team to Coordinate, Execute, Inspect and Ship Samples needed for markets.
* Essential Duties and Responsible:

 • Responsible for communicating design to the suppliers to aid in effective execution of those sampels
 • Prepare reference visuals for related designs or collections for presentations and review process.
 • Inspect Samples for Accuracy prior to shipping
 • Estimate the cubes, collect information and prepare sample request prior to Design Visits and Shipping of Designs
 • Involved in product engineering and construction. 
 • Effectively communicate via email, phone, verbally between Managers, Vendors and Citigroup employees.
 • Responsible in communicating with the international design, engineers and product development team regarding relevant information.
 • Follow up and coordinate with Asia Design Team and Supplier in monitoring sample status.
 • Work with the development team and the factory for any adjustment and related issues.
 • Travel to factories to review samples and make some necessary revisions and comments as needed.
 • All other duties and task as required by management
 • SQE Engineers work as coordinator and quality inspector.  He or she is responsible for the initial discussion of the sample with the factory and coordinating and communicating any suggestions or changes to and from the supplier to the design team. Determine areas of improvements; assist with implementing and monitoring process improvements.  Ensuring that Sample are correct to expectations of US Design Team prior to shipping.

* Job requirement:

 • Good Communicator
 • Know how to read engineering drawings
 • Minimum education level: College graduated
 • Sex: Male/Female
 • Good command in English
 • Good understanding of Auto Cad and other computer programs such as Microsoft excel, PowerPoint, Word..ect

* Knowledge of:

 • Microsoft  Word
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Outlook
 • Internet Websites
 • Microsoft PowerPoint
 • Auto Cad  at a minimum
 • Adobe Photoshop is a plus, or equivalent

* Job Skills and Abilities:

 • Imaginative and has artistic ability
 • Ability to handle multiple task and responsibilities
 • Flexible
 • Quick learner
 • Reliable and the ability to meet deadlines
 • Familiar with furniture styles and construction preferable

* Contact Information:
 

If you have what we are looking for, please do not hesitate to send your updated resume and application form via email: Lduong@citigrp.com

JOB DESCRIPTION for position: SCP Staff

* Job summary: To monitor Ashleysupplier.com, maintain communication between Ashley Furniture and the suppliers and work close with the SCP supervisor in maintaining the everyday the vendor shipping on time.   
* Essential Duties and Responsible:

 • Monitor as.com following the office assistant process flow chart;
 • Follow-up on all ASN activity making sure accuracy is being maintained by the supplier.  This includes filling out and monitoring the ASN problem report;
 • Work with International and Suppliers with RP shipments;
 • Monitor shipment daily record & suppliers direct orders shipments;
 • Any other jobs or projects assigned by the SCP supervisor, SCP manager and country manager.  

* Job requirement:

 • Years of experience: at least 2 years experience working at the same position in the foreign company
 • Experience in forwarding business
 • Experience in Factory production scheduling
 • Minimum education level: College graduated
 • Sex: Male/Female
 • Good command in English
 • Good understanding of computer programs such as Microsoft excel, PowerPoint, word

* Knowledge of:

 • Proficient in the operation of personal computer (Microsoft Word, Works, Excel and Power Point)
 • Knowledge of preparing shipping documents and custom declaration.


* Job Skills and Abilities:

 • Ability to work independently with little supervision
 • Demonstrate ability to manage multiple priorities
 • Show initiative to follow through and complete tasks outside of job description
 • Good PC Software skills (Microsoft Word, Works, Excel, Power Point)
 • Ability to understand and communicate in English
 • Ability to communicate professionally with people at all levels inside and outside the company
 • Demonstrated organizational skills
 • Available to work occasional overtime and weekends

JOB DESCRIPTION for position: Engineer

* Chi tiết công việc:
- Chức danh/ Position:    Engineer
- Mô tả công việc/ Job description:

 • Complete projects distributed by team leader and office manager(s).
 • Organize/make/modify furniture production drawing.
 • Follow up quality issues and communicate between Int. engineer and suppliers.
 • Collect and create a system of maintaining furniture standard and make it evolve as the company grows.
 • Assist QC, production scheduling team and R&D team to follow up producing.
 • Make AIS,CTN,RPDF and ECO etc. Engineering documents.

* Yêu cầu công việc/ Job requirement

 • Proficient in the operation of personal computer (Microsoft Word, Works, Excel and Power Point)
 • Able to read/make production drawing.
 • Familiar with Furniture/Aceessary/Purchasing process and construction.
 • Familiar with all engineering working procedure.
 • Minimum career level: Staff
 • Age: From 23 years olds to over (Male/ Female)
 • Graduated: University major in mechanic
 • Good command of AutoCAD and other design soft-wares
 • Good command in English both Speaking & writing
 • Good understanding of computer programs such as Microsoft excel, PowerPoint, word
 • Working condition: Work in factory environment (Company provide a car for each team to travel)
 • Salary: competitive

* Job Skills and Abilities:

 • English: Advanced
 • Negotiation skills
 • Time Management skill
 • Demonstrated organizational skills
 • Communication skill
 • Ability to work independently with little supervision
 • Demonstrate ability to manage multiple priorities
 • Show initiative to follow through and complete tasks outside of job description
 • Ability to communicate professionally with people at all levels inside and outside the company
 • Available to work occasional overtime and weekends

* Contact Information:
If you have what we are looking for, please do not hesitate to send your updated resume and application form via email: Lduong@citigrp.com

Hoặc ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến tại đây
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Trung Tâm Hỗ Trợ Sinh Viên & Quan Hệ Doanh Nghiệp,Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM
Website: www.nls.hcmuaf.edu.vn
Điện thoại: 08.37245397

Số lần xem trang : :4429
Nhập ngày : 05-10-2015
Điều chỉnh lần cuối :

Công ty TNHH Dinh Dưỡng Á Châu (VN) - Cần tuyển nhiều vị trí(12-04-2017)

Công ty Đại Phúc Gia An chi nhánh mới Dai-ichi Life Thủ Đức tuyển dụng 10 Nhân Viên Văn Phòng(11-04-2017)

Công ty Cổ phần Đầu tư Lavie cần tuyển sinh viên thực tập(10-04-2017)

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Thiên An cần tuyển 30 nhân viên kinh doanh(10-04-2017)

Công ty TNHH TMDV Hali Group cần tuyển dụng vị trí nhân viên Kinh Doanh Online(10-04-2017)

Công ty Cổ Phần Sao Hỏa (Mars Corporation) cần tuyển nhiều vị trí(05-04-2017)

Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Đầu Tư Thiên Hy Long Việt Nam cần tuyển dụng nhiều nhân viên phát triển thị trường bán thời gian(05-04-2017)

Công ty TNHH Trà Thiên Thành cần tuyển nhân viên Kinh doanh(04-04-2017)

Công ty TNHH Hải Vi cần tuyển kỹ sư Nông nghiệp và kỹ sư Cơ khí Nông nghiệp(04-04-2017)

Công ty TNHH Hải Vi cần tuyển nhiều vị trí(03-04-2017)

Công ty TNHH Thực phẩm CJ Vina thông báo tuyển dụng Bác sĩ thú ý, Kỹ Thuật Chăn nuôi(31-03-2017)

Công ty TNHH MTV TMDV XNK Hòn Ngọc Việt cần tuyển nhân viên kinh doanh thức ăn thủy sản(31-03-2017)

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Lang cần tuyển nhiều vị trí(29-03-2017)

Doanh nghiệp tư nhân THIẾT ĐAN cần tuyển nhiều vị trí(29-03-2017)

Công ty TNHH EMIVEST FEEDMILL (TG) Việt Nam cần tuyển chuyên gia công thức thuốc Thú Y(29-03-2017)

Công Ty TNHH Bất Động Sản Danh Khôi tuyển dụng 300 chuyên viên tư vấn kinh doanh bất động sản(25-03-2017)

CUONGTHINHLAND cần tuyển chuyên viên tư vấn Bất động sản(25-03-2017)

Công ty Cổ Phần TM&SX Thuốc Thú Y Thịnh Á cần tuyển nhân viên Tiếp thị và nhân viên Kỹ thuật thị trường(25-03-2017)

Công ty TNHH TM - DV KIM NÔNG GOLDSTAR cần tuyển Kỹ sư Nông nghiệp và Nhân viên Kế toán(24-03-2017)

Công ty TNHH MTV Hoàng Gia Phát cần tuyển nhiều vị trí(23-03-2017)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một hai chín ba bảy