Coâng ty TNHH SUNJIN VINA 100% voán Haøn Quoác. Coâng ty chuyeân saûn xuaát thöùc aên gia suùc vaø thuûy saûn vôùi heä thoáng maùy moùc hieän ñaïi vaø coâng ngheä kyõ thuaät tieân tieán. Hieän nay, coâng ty chuùng toâi ñang tìm kieám nhöõng öùng vieân naêng ñoäng cho caùc vò trí sau:
Boä Phaân Haønh Chaùnh
-          Toát nghieäp Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Khoa Ngoaïi Ngöõ, hoaëc Khoa Kinh Teá.
-          Öu tieân cho sinh vieân môùi ra tröôøng.
-          Thaønh thaïo vi tính(Microsoft word, Excel, Power point)
-          Noùi vaø vieát tieáng anh löu loaùt.
Boä Phaän Thu Mua
-          Toát nghieäp Ñaïi Hoïc Noâng Laâm.
-          Öu tieân cho nam sinh vieân môùi ra tröôøng.
-          Thaønh thaïo vi tính(Microsoft word, Excel, Power point)
-     Am hieåu veà noâng saûn, döï ñoaùn bieán ñoäng thò tröôøng.
* Yeâu caàu chung :
- Chính chắn , nhiệt tình, trung thực, có khả năng lãnh đạo
- Tuổi từ 23- 30

Nộp hồ sơ tại:

Công ty TNHH Sunjin Vina

ĐC: Lô II - 11 KCN Hố Nai, Trảng Bom, Đồng Nai

ĐT: 0613. 985 995 - Fax: 0613.985 989

Số lần xem trang : :4903
Nhập ngày : 03-12-2007
Điều chỉnh lần cuối :28-02-2013

Công ty TNHH Dinh Dưỡng Á Châu (VN) - Cần tuyển nhiều vị trí(12-04-2017)

Công ty Đại Phúc Gia An chi nhánh mới Dai-ichi Life Thủ Đức tuyển dụng 10 Nhân Viên Văn Phòng(11-04-2017)

Công ty Cổ phần Đầu tư Lavie cần tuyển sinh viên thực tập(10-04-2017)

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Thiên An cần tuyển 30 nhân viên kinh doanh(10-04-2017)

Công ty TNHH TMDV Hali Group cần tuyển dụng vị trí nhân viên Kinh Doanh Online(10-04-2017)

Công ty Cổ Phần Sao Hỏa (Mars Corporation) cần tuyển nhiều vị trí(05-04-2017)

Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Đầu Tư Thiên Hy Long Việt Nam cần tuyển dụng nhiều nhân viên phát triển thị trường bán thời gian(05-04-2017)

Công ty TNHH Trà Thiên Thành cần tuyển nhân viên Kinh doanh(04-04-2017)

Công ty TNHH Hải Vi cần tuyển kỹ sư Nông nghiệp và kỹ sư Cơ khí Nông nghiệp(04-04-2017)

Công ty TNHH Hải Vi cần tuyển nhiều vị trí(03-04-2017)

Công ty TNHH Thực phẩm CJ Vina thông báo tuyển dụng Bác sĩ thú ý, Kỹ Thuật Chăn nuôi(31-03-2017)

Công ty TNHH MTV TMDV XNK Hòn Ngọc Việt cần tuyển nhân viên kinh doanh thức ăn thủy sản(31-03-2017)

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Lang cần tuyển nhiều vị trí(29-03-2017)

Doanh nghiệp tư nhân THIẾT ĐAN cần tuyển nhiều vị trí(29-03-2017)

Công ty TNHH EMIVEST FEEDMILL (TG) Việt Nam cần tuyển chuyên gia công thức thuốc Thú Y(29-03-2017)

Công Ty TNHH Bất Động Sản Danh Khôi tuyển dụng 300 chuyên viên tư vấn kinh doanh bất động sản(25-03-2017)

CUONGTHINHLAND cần tuyển chuyên viên tư vấn Bất động sản(25-03-2017)

Công ty Cổ Phần TM&SX Thuốc Thú Y Thịnh Á cần tuyển nhân viên Tiếp thị và nhân viên Kỹ thuật thị trường(25-03-2017)

Công ty TNHH TM - DV KIM NÔNG GOLDSTAR cần tuyển Kỹ sư Nông nghiệp và Nhân viên Kế toán(24-03-2017)

Công ty TNHH MTV Hoàng Gia Phát cần tuyển nhiều vị trí(23-03-2017)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy bốn bốn sáu sáu

Xem trả lời của bạn !