Trung taâm Ngoaïi ngöõ Ñaïi hoïc Noâng Laâm

Địa ch : P. Linh Trung, Q. Thuû Ñöùc, TPHCM.

 

THOÂNG TIN TUYEÅN DUÏNG

Caàn tuyeån :   Giaùo vieân tieáng Anh                     

Yeâu caàu :

-         Giaùo vieân toát nghieäp Ñaïi hoïc chuyeân ngaønh tieáng Anh loaïi Trung bình khaù trôû leân.

-         Öu tieân tuyeån duïng giaùo vieân coù baèng Cao hoïc tieáng Anh vaø coù kinh nghieäm giaûng daïy ít nhaát 2 naêm.

-         Giaûng daïy caùc nhoùm chöông trình Giao tieáp phoå thoâng, Tieáng Anh Coâng sôû, vaø Tieáng Anh Hoïc thuaät

Cheá ñoä vaø ñieàu kieän laøm vieäc :

-         Giaûng daïy caùc buoåi toái taïi 3 cơ s khui vc TP.HCM

-         Möùc löông thoûa ñaùng

H sơ xin vic:

-         Thö xin vieäc (application letter – baèng tieáng Anh),

-         Sô yeáu lyù lòch (resume – baèng tieáng Anh)

-         Baûn sao caùc loaïi vaên baèng, chöùng chæ coù lieân quan coù coâng chöùng

-         Thö giôùi thieäu (neáu coù)

 

 Nộp hồ sơ trực tiếp tại : Trung Tâm hỗ trợ Sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp  

                                                     trường ĐH Nông Lâm TP.HCM  (Lầu 1, Nhà Phượng Vỹ ).

             Điện thoại : 08.37245397

Số lần xem trang : :4472
Nhập ngày : 21-08-2009
Điều chỉnh lần cuối :27-02-2013

Công ty TNHH Dinh Dưỡng Á Châu (VN) - Cần tuyển nhiều vị trí(12-04-2017)

Công ty Đại Phúc Gia An chi nhánh mới Dai-ichi Life Thủ Đức tuyển dụng 10 Nhân Viên Văn Phòng(11-04-2017)

Công ty Cổ phần Đầu tư Lavie cần tuyển sinh viên thực tập(10-04-2017)

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Thiên An cần tuyển 30 nhân viên kinh doanh(10-04-2017)

Công ty TNHH TMDV Hali Group cần tuyển dụng vị trí nhân viên Kinh Doanh Online(10-04-2017)

Công ty Cổ Phần Sao Hỏa (Mars Corporation) cần tuyển nhiều vị trí(05-04-2017)

Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Đầu Tư Thiên Hy Long Việt Nam cần tuyển dụng nhiều nhân viên phát triển thị trường bán thời gian(05-04-2017)

Công ty TNHH Trà Thiên Thành cần tuyển nhân viên Kinh doanh(04-04-2017)

Công ty TNHH Hải Vi cần tuyển kỹ sư Nông nghiệp và kỹ sư Cơ khí Nông nghiệp(04-04-2017)

Công ty TNHH Hải Vi cần tuyển nhiều vị trí(03-04-2017)

Công ty TNHH Thực phẩm CJ Vina thông báo tuyển dụng Bác sĩ thú ý, Kỹ Thuật Chăn nuôi(31-03-2017)

Công ty TNHH MTV TMDV XNK Hòn Ngọc Việt cần tuyển nhân viên kinh doanh thức ăn thủy sản(31-03-2017)

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Lang cần tuyển nhiều vị trí(29-03-2017)

Doanh nghiệp tư nhân THIẾT ĐAN cần tuyển nhiều vị trí(29-03-2017)

Công ty TNHH EMIVEST FEEDMILL (TG) Việt Nam cần tuyển chuyên gia công thức thuốc Thú Y(29-03-2017)

Công Ty TNHH Bất Động Sản Danh Khôi tuyển dụng 300 chuyên viên tư vấn kinh doanh bất động sản(25-03-2017)

CUONGTHINHLAND cần tuyển chuyên viên tư vấn Bất động sản(25-03-2017)

Công ty Cổ Phần TM&SX Thuốc Thú Y Thịnh Á cần tuyển nhân viên Tiếp thị và nhân viên Kỹ thuật thị trường(25-03-2017)

Công ty TNHH TM - DV KIM NÔNG GOLDSTAR cần tuyển Kỹ sư Nông nghiệp và Nhân viên Kế toán(24-03-2017)

Công ty TNHH MTV Hoàng Gia Phát cần tuyển nhiều vị trí(23-03-2017)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai không bốn ba sáu

Xem trả lời của bạn !