CÔNG TY TNHH HỐ NAI

 

KP8, phöôøng Long Bình, thaønh phoá Bieân Hoøa, tænh Ñoàng Nai.

      

 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 

Vò trí 1:  Phoù Quaûn Ñoác.

Moâ taû coâng vieäc:  Ñöôïc trao ñoåi chi tieát trong phoûng vaán.

Yeâu caàu coâng vieäc:

-          Coù 02 naêm kinh nghieäm trong lónh vöïc töông ñöông. ÖÙng vieân coù kinh nghieäm veà nghaønh goã laø moät lôïi theá.

-          Baèng caáp toái thieåu: Ñaïi hoïc.

-          Nam/ nöõ töø 26 tuoåi trôû leân: chöõng chaïc, naêng ñoäng, chaêm chæ, trung thöïc.

-          Coù khaû naêng bao quaùt, bieát caùch boá trí, saép xeáp coâng vieäc vaø nguoàn löïc hôïp lyù.

-          Bieát laéng nghe, coù kyõ naêng giao tieáp vaø thuyeát phuïc toát, bieát caùch giaûi quyeát caùc xung ñoät, maâu thuaãn,…

Mức lương: Thoûa thuaän haáp daãn.

 

Vò trí 2: 02 Nhaân vieân phoøng haønh chaùnh nhaân söï

Moâ taû coâng vieäc:  Ñöôïc trao ñoåi chi tieát trong phoûng vaán.

Yeâu caàu coâng vieäc:

-          Coù 01 naêm kinh nghieäm trong lónh vöïc töông ñöông,

-          Toát nghieäp ngaønh baùo trí, kinh teá, quaûn trò nhaân söï,

-          Bieát laéng nghe, coù kyõ naêng giao tieáp vaø thuyeát phuïc toát, bieát caùch giaûi quyeát caùc xung ñoät, maâu thuaãn,

-          Đã từng làm BHYT, BHXH, BHTN,

-          Ưu tiên có kinh nghiệm, có kiến thức, kỹ năng chuyên ngành liên quan .

-          Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

Mức lương: Thoûa thuaän haáp daãn.

 

Vò trí 3:   06 Nhaân vieân thoáng keâ

Moâ taû coâng vieäc:  Thoáng keâ saûn xuaát.

Yeâu caàu coâng vieäc:

-          Coù kinh nghieäm trong lónh vöïc töông ñöông,

-          Toát nghieäp trung caáp trôû leân.

-          Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, có khả năng làm việc độc lập.

-          Cẩn thận, tỉ mỉ,

-          Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

Mức lương: Thoûa thuaän haáp daãn.

 

Vò trí 4:  06 Nhaân vieân KCS

Moâ taû coâng vieäc:  Nhaân vieân KCS kieåm tra haøng.

Yeâu caàu coâng vieäc:

-          Coù kinh nghieäm trong lónh vöïc töông ñöông töø 1-2 naêm, öùng vieân coù kinh nghieäm veà ngaønh goã laø 01 lôïi theá.

-          Toát nghieäp trung caáp trôû leân, nghaønh lieân quan: cheá bieán laâm saûn, …

-          Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, có khả năng làm việc độc lập.

-          Cẩn thận, tỉ mỉ,

-          Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Mức lương: Thoûa thuaän haáp daãn.

 

Vò trí 5:  06 Nhaân vieân thieát keá kyõ thuaät:

Moâ taû coâng vieäc:  Nhaân vieân thieát keá kyõ thuaät.

Yeâu caàu coâng vieäc:

-          Coù kinh nghieäm trong lónh vöïc töông ñöông laø moät lôïi theá.

-          Toát nghieäp ñaïi hoïc nghaønh lieân quan: nghaønh cheá bieán laâm saûn, …

-          Bieát söû duïng AUTOCAD 2D, AUTOCAD 3D, PHOTOSHOP.

-          Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, có khả năng làm việc độc lập.

-          Söû duïng thaønh thaïo vi tính vaên phoøng.

Mức lương: Thoûa thuaän haáp daãn.

 

Vò trí 6:  10 Caùn boä quaûn lyù:

Moâ taû coâng vieäc:  Quaûn lyù saûn xuaát

Yeâu caàu coâng vieäc:

-          Coù kinh nghieäm trong lónh vöïc quaûn lyù, öùng vieân coù kinh nghieäm quaûn lyù trong lónh vöïc saûn xuaát ngaønh moäc laø moät lôïi theá.

-          Toát nghieäp ñaïi hoïc lieân quan: kinh teá, noâng laâm, …

-          Coù khaû naêng bao quaùt, bieát caùch boá trí, saép xeáp coâng vieäc vaø nguoàn löïc hôïp lyù.

Mức lương: Thoûa thuaän haáp daãn.

 

Vò trí 7:  01 Toå tröôûng toå baûo trì maùy moùc thieát bò:

Moâ taû coâng vieäc:  Trao ñoåi chi tieát trong phoûng vaán.

Yeâu caàu coâng vieäc:

-          Toát nghieäp ñaïi hoïc nghaønh lieân quan: ñieän ñieän töû, cô khí, …

-          Chaêm chæ, traùch nhieäm.

Mức lương: Thoûa thuaän haáp daãn.

 

Vò trí 8:  100 Lao ñoäng phoå thoâng:

 Thu nhaäp toái thieåu 1.600.000ñoàng/ngöôøi/thaùng vaø caùc khoaûn thu, phuùc lôïi khaùc.

 

HHoà sô xin vieäc goàm:

    - Ñôn xin vieäc.                                                                                             

- Sơ yếu lí lịch (CV) bằng Tiếng Việt & Tiếng Anh.                               
- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp, các bằng cấp, chứng chỉ.   

- 3ảnh (3 x 4)

-  Bản sao sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, CMND

 

 * Nộp hồ sơ đến ngày : 20/10/2009

 

* Nộp hồ sơ  tại : 

 Trung tâm hỗ trợ Sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp

                     trường Đại học Nông lâm Tp.HCM

              Phòng 9, Phu P200, Nhà Phượng Vỹ

          Điện thoại : 08. 37245397

 

 

 

Số lần xem trang : :4710
Nhập ngày : 09-10-2009
Điều chỉnh lần cuối :27-02-2013

Công ty TNHH Dinh Dưỡng Á Châu (VN) - Cần tuyển nhiều vị trí(12-04-2017)

Công ty Đại Phúc Gia An chi nhánh mới Dai-ichi Life Thủ Đức tuyển dụng 10 Nhân Viên Văn Phòng(11-04-2017)

Công ty Cổ phần Đầu tư Lavie cần tuyển sinh viên thực tập(10-04-2017)

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Thiên An cần tuyển 30 nhân viên kinh doanh(10-04-2017)

Công ty TNHH TMDV Hali Group cần tuyển dụng vị trí nhân viên Kinh Doanh Online(10-04-2017)

Công ty Cổ Phần Sao Hỏa (Mars Corporation) cần tuyển nhiều vị trí(05-04-2017)

Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Đầu Tư Thiên Hy Long Việt Nam cần tuyển dụng nhiều nhân viên phát triển thị trường bán thời gian(05-04-2017)

Công ty TNHH Trà Thiên Thành cần tuyển nhân viên Kinh doanh(04-04-2017)

Công ty TNHH Hải Vi cần tuyển kỹ sư Nông nghiệp và kỹ sư Cơ khí Nông nghiệp(04-04-2017)

Công ty TNHH Hải Vi cần tuyển nhiều vị trí(03-04-2017)

Công ty TNHH Thực phẩm CJ Vina thông báo tuyển dụng Bác sĩ thú ý, Kỹ Thuật Chăn nuôi(31-03-2017)

Công ty TNHH MTV TMDV XNK Hòn Ngọc Việt cần tuyển nhân viên kinh doanh thức ăn thủy sản(31-03-2017)

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Lang cần tuyển nhiều vị trí(29-03-2017)

Doanh nghiệp tư nhân THIẾT ĐAN cần tuyển nhiều vị trí(29-03-2017)

Công ty TNHH EMIVEST FEEDMILL (TG) Việt Nam cần tuyển chuyên gia công thức thuốc Thú Y(29-03-2017)

Công Ty TNHH Bất Động Sản Danh Khôi tuyển dụng 300 chuyên viên tư vấn kinh doanh bất động sản(25-03-2017)

CUONGTHINHLAND cần tuyển chuyên viên tư vấn Bất động sản(25-03-2017)

Công ty Cổ Phần TM&SX Thuốc Thú Y Thịnh Á cần tuyển nhân viên Tiếp thị và nhân viên Kỹ thuật thị trường(25-03-2017)

Công ty TNHH TM - DV KIM NÔNG GOLDSTAR cần tuyển Kỹ sư Nông nghiệp và Nhân viên Kế toán(24-03-2017)

Công ty TNHH MTV Hoàng Gia Phát cần tuyển nhiều vị trí(23-03-2017)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai chín chín hai bốn

Xem trả lời của bạn !