/data/file/BN/BN.png

Căn cứ vào thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/04/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 4598/QĐ-ĐHNL-CTSV ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM về việc ban hành “Quy chế khen thưởng, kỷ luật sinh viên của Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM”;

Căn cứ vào danh sách sinh viên vi phạm quy chế thi học kỳ 1 năm học 2020 - 2021của Phòng Quản lý Chất lượng. Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến các sinh viên vi phạm quy chế thi hình thức kỷ luật như sau:

Hạ điểm rèn luyện xuống bậc trung bình trong học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 đối với 18 sinh trong danh sách đính kèm.

[Tải danh sách]

Số lần xem trang: 12117
Điều chỉnh lần cuối: 29-01-2021

Kỷ luật Sinh viên

Quy chế khen thưởng và kỷ luật sinh viên (27-02-2020)

Quyết định về việc sinh viên vi phạm nội quy, quy chế học đường năm học 2018-2019 (14-11-2018)

Danh sách sinh viên bị hạ điểm rèn luyện của học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 vì vi phạm quy chế thi (19-09-2018)

Danh sách sinh viên vi phạm quy chế thi học kỳ 1 năm 2017 - 2018 (09-04-2018)

Mẫu Đơn Xóa Kỷ Luật (12-03-2018)

Kỷ luật học sinh vi phạm nội quy, quy chế học đường năm học 2016 - 2017 (25-08-2017)

Kỷ luật học sinh vi phạm nội quy, quy chế học đường năm học 2016 - 2017 (21-03-2017)

Quyết định Kỷ luật SV vi phạm quy chế học đường năm học 2016 - 2017 (16-02-2017)

Danh sách sinh viên vi phạm nội quy, quy chế học đường năm học 2015 - 2016 (21-09-2016)

Danh sách sinh viên vi phạm quy chế thi (07-10-2015)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bảy bốn hai không

Xem trả lời của bạn !