/data/file/BN/BN.png

   

 

1.Nhân sự 

Họ tên

Chức vụ

Ghi chú

ThS.GVC. Đặng Kiên Cường

Trưởng phòng

 

ThS. Hoàng Thị Lan

Phó trưởng phòng

 

KS. Trương Tuệ Minh

Chuyên viên

 

ThS. Trần Thị Lệ Hằng

Chuyên viên

 

ThS. Thân Đỗ Diệu Hương

Chuyên viên

 

ThS. Nguyễn Đại Thạch

Chuyên viên

 

KS. Nguyễn Xuân Hòa

Chuyên viên

 


2.
     Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác chính trị, tư tưởng, văn hóa, xây dựng môi trường giáo dục, hình thành nhân cách và phẩm chất đạo đức tốt đẹp cho sinh viên. Triển khai các nghị quyết, chủ trương, đường lối, khen thưởng-kỷ luật, chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước; theo dõi, nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng, tâm lý sinh viên; thực hiện chức năng quản lý và công tác đánh giá rèn luyện sinh viên.

 

 CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

 

Năm học

Danh hiệu,

hình thức khen thưởng

Cơ quan ban hành quyết định

 

 

2018 - 2019

Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2014-2019

Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh

 

 

2017 - 2018

 Cờ thi đua

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 Tập thể lao động xuất sắc

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

 

2016 - 2017

 Tập thể lao động xuất sắc

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 Bằng khen Bộ trưởng

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thành tích xuất sắc trong công tác Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp

Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam

 

 

2015 - 2016

 Tập thể lao động xuất sắc

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 Bằng khen Bộ trưởng

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

2014 - 2015

 Tập thể lao động xuất sắc

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

3.     Nhiệm vụ

a)     Công tác chính trị

1.      Tổ chức triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, phổ biến thời sự, nghiên cứu học tập các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho sinh viên;
Nắm bắt tình hình tư tưởng của sinh viên để đề xuất các biện pháp, kế hoạch giáo dục chính trị tư tưởng.

2.      Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu năm cho sinh viên; Tổ chức các buổi đối thoại của sinh viên với lãnh đạo các cấp của Trường, các hoạt động tư vấn tâm lý cho sinh viên.

3.      Thực hiện Bản tin Nội bộ, công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh nhà trường;

4.      Phối hợp với các Khoa, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tổ chức thực hiện các hoạt động phong trào cho sinh viên.

5.      Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên giới thiệu đối tượng Đảng, tổ chức các sinh hoạt ngoại khóa và các đội tình nguyện của Trường.

6.      Phối hợp với các đơn vị liên quan, chính quyền và công an địa phương trong công tác tuyên truyền tư tưởng chính trị, giữ gìn an ninh trật tự trong sinh viên.

b)     Công tác quản lý sinh viên

1.      Quản lý hành chính đối với sinh viên, xác nhận các loại giấy tờ xác nhận sinh viên theo sự phân công của Ban giám hiệu.

2.      Chịu trách nhiệm cấp Sổ tay sinh viên; Thẻ sinh viên.

3.      Tạo và quản lý email sinh viên, truyền tải thông tin của nhà trường đến sinh viên.

4.      Tổ chức đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên theo năm học.

5.      Thường trực Hội đồng khen thưởng, kỷ luật sinh viên và hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện SV. Phối hợp các đơn vị theo dõi, kiểm tra, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật sinh viên.

6.      Tổ chức, thực hiện kiểm tra nội qui, quy chế học đường. Phối hợp Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và các đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành nội qui, quy chế của sinh viên.

7.      Phối hợp các đơn vị liên quan trong công tác nội trú, ngoại trú.

c)     Chế độ chính sách, hỗ trợ sinh viên

1.      Giải quyết chế độ chính sách miễn giảm học phí cho sinh viên

2.      Triển khai học bổng khuyến khích học tập; tìm kiếm, tiếp nhận, triển khai các nguồn học bổng tài trợ cho sinh viên.

3.      Triển khai và hướng dẫn thủ tục thanh toán bảo hiểm tai nạn cho sinh viên.

4.      Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

5.      Phối hợp các đơn vị liên quan tham gia công tác tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp.

6.      Thực hiện các công tác hỗ trợ khác từ sự phân công của nhà trường.

Số lần xem trang: 1626
Điều chỉnh lần cuối: 05-08-2022

Giới Thiệu Phòng Công Tác Sinh viên

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai một sáu một chín

Xem trả lời của bạn !