/data/file/BN/BN.png

Thơi gian đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 như sau:

 

Từ ngày

Đến hết ngày

Sinh viên các Khoa – Bộ môn – Phân hiệu tự đánh giá điểm rèn luyện

09/03/2018

10/03/2018

Phân hiệu Gia lai, Phân hiệu Ninh Thuận, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Thủy sản

11/03/2018

12/03/2018

Khoa Cơ khí công nghệ, Bộ môn Công nghệ hóa học

13/03/2018

14/03/2018

Khoa Môi trường tài nguyên, Bộ môn Công nghệ sinh học

15/03/2018

16/03/2018

Khoa Kinh tế

17/03/2018

18/03/2018

Khoa Nông học, Khoa QLĐĐ & BĐS, Khoa Lâm nghiệp

19/03/2018

20/03/2018

Khoa Công nghệ thực phẩm, Khoa Ngoại ngữ sư phạm, Khoa Chăn nuôi thú y

 

Từ ngày

Đến hết ngày

Lớp tổ chức duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên

21/03/2018

22/03/2018

Phân hiệu Gia lai, Phân hiệu Ninh Thuận, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Nông học

23/03/2018

24/03/2018

Khoa Lâm nghiệp, Khoa Ngoại ngữ sư phạm, Bộ môn Công nghệ hóa học

25/03/2018

26/03/2018

Khoa Cơ khí công nghệ, Khoa QLĐĐ & BĐS

27/03/2018

28/03/2018

Khoa Thủy sản, Khoa Công nghệ thực phẩm

29/03/2018

30/03/2018

Khoa Môi trường tài nguyên, Khoa Chăn nuôi thú y

31/03/2018

01/04/2018

Bộ môn Công nghệ sinh học, Khoa Kinh tế

 

02/04/2018

03/04/2018

Khoa – Bộ môn – Phân hiệu duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên

04/04/2018

Phòng Công tác Sinh viên duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên

05/04/2018

10/04/2018

Sinh viên kiểm tra kết quả điểm rèn luyện trên website và liên hệ Phòng Công tác Sinh viên nếu có thắc mắc về điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2017 – 2018. Sau thời gian trên kết quả điểm rèn luyện sẽ được công nhận và sinh viên không có quyền đề nghị thay đổi kết quả này.

11/04/2018

Khoa – Bộ môn nộp bảng thống kê điểm rèn luyện, Bảng điểm rèn luyện các lớp và Biên bản họp xét điểm rèn luyện Sinh viên tại Phòng Công tác Sinh viên

- Đánh giá điểm rèn luyện tại địa chỉ: http://sv.hcmuaf.edu.vn/diemrenluyen/

Số lần xem trang: 12074
Điều chỉnh lần cuối: 12-09-2018

Điểm rèn luyện

Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy (06-09-2021)

Thông báo đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 (09-03-2021)

Thông báo đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 (15-10-2020)

Thông báo đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (12-05-2020)

Thông báo Đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 (13-09-2019)

Thông báo Đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 (20-02-2019)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 2 Năm Học 2017 - 2018 (12-09-2018)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 2 Năm Học 2016 - 2017 (18-09-2017)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 1 Năm Học 2016 - 2017 (16-02-2017)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 2 Năm Học 2015 - 2016 (12-09-2016)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn ba chín chín năm

Xem trả lời của bạn !