/data/file/BN/BN.png

I. Quy trình đánh giá

1. Người học căn cứ vào kết quả rèn luyện của bản thân, tự đánh giá theo mức điểm chi tiết đối với từng tiêu chí.

2. Tổ chức họp lớp có giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập tham gia, tiến hành xem xét và thông qua mức điểm tự đánh giá của từng người học trên cơ sở các minh chứng xác nhận kết quả và phải được quá nửa ý kiến đồng ý của tập thể lớp; phải có biên bản kèm theo.

3. Giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập xác nhận kết quả họp lớp và chuyển kết quả lên Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của người học cấp khoa.

4. Hội đồng đánh giá cấp khoa họp xét, thống nhất, báo cáo Trưởng khoa thông qua và trình kết quả lên Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của người học cấp trường.

5. Hội đồng cấp trường họp xét, thống nhất trình Hiệu trưởng xem xét và quyết định công nhận kết quả.

II. Phân loại kết quả rèn luyện

1. Kết quả rèn luyện được phân thành các loại: xuất sắc, tốt, khá, trung bình, yếu và kém

2. Phân loại kết quả rèn luyện:

a) Từ 90 đến 100 điểm: loại xuất sắc;

b) Từ 80 đến dưới 90 điểm: loại tốt;

c) Từ 65 đến dưới 80 điểm: loại khá;

d) Từ 50 đến dưới 65 điểm: loại trung bình;

đ) Từ 35 đến dưới 50 điểm: loại yếu;

e) Dưới 35 điểm: loại kém.

III. Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

Số điểm

1. Đánh giá về ý thức học tập

 

Điểm học tập từ 2.5 trở lên (theo thang điểm 4)

5

Có tham gia NCKH, câu lạc bộ học thuật

5

Đi học đúng giờ, nghiêm túc trong giờ học

5

Không bị cấm thi, bỏ thi

5

2. Đánh giá về ý thức chấp hành quy định, nội quy, quy chế trong nhà trường

 

Chấp hành tốt về giữ gìn vệ sinh, bảo vệ tài

5

Chấp hành tốt nội quy ký túc xá, nơi cư trú

5

Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt lớp

10

Thực hiện tốt nếp sống văn hóa theo quy định của nhà trường

5

3. Đánh giá về ý thức tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chồng các tệ nạn

 

Tham gia tích cực các hoạt động rèn luyện về chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao

5

Tham gia tích cực hoạt động công ích, tình nguyện, công tác xã hội

10

Không vi phạm và tham gia tuyên truyền, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội

5

4. Đánh giá về phẩm chất công dân trong quan hệ với cộng đồng

 

Chấp hành và tham gia tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

5

Không có những hành vi ứng xử thiếu văn hóa trong quan hệ xã hội

5

Không vi phạm về công tác giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, luật giao thông

5

Giúp đỡ bạn bè, người gặp khó khăn, hoạn nạn

10

5. Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia công tác phụ trách lớp, các đoàn thể, tổ chức trong nhà trường hoặc người học đạt được thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện của HSSV

 

Người học đạt được thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện

5

Sinh viên là cán bộ lớp, đoàn, hội, CLB đội, nhóm gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ (được GVCV lớp, các tổ chức Đoàn, Hội đánh giá và công nhận)

5

 

Số lần xem trang: 146
Điều chỉnh lần cuối: 29-04-2022

Điểm rèn luyện

Thông báo đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 (30-03-2022)

Thông báo đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 (21-10-2021)

Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy (06-09-2021)

Thông báo đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 (09-03-2021)

Thông báo đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 (15-10-2020)

Thông báo đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (12-05-2020)

Thông báo Đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 (13-09-2019)

Thông báo Đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 (20-02-2019)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 2 Năm Học 2017 - 2018 (12-09-2018)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 1 Năm Học 2017 - 2018 (27-02-2018)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm năm bảy tám một

Xem trả lời của bạn !