BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                           Phụ lục: MỘT SỐ NỘI DUNG VI PHẠM VÀ KHUNG XỬ LÝ KỶ LUẬT

(Kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

TT

Tên vụ việc vi phạm

Số lần vi phạm và hình thức xử lý (Số lần tính trong cả khoá học)

Ghi chú

Khiển trách

Cảnh cáo

Đình chỉ học tập 1 năm học

Buộc thôi

 học

             

1

2

3

4

5

6

7

1.

Đến muộn giờ học, giờ thực tập; nghỉ học không phép hoặc quá phép

 

 

 

 

  Nhà trường quy định cụ thể

2.

Mất trật tự, làm việc riêng trong giờ học, giờ thực tập và tự học

 

 

 

 

  Nhà trường quy định cụ thể

3.

Vô lễ với thầy, cô giáo và CBCC nhà trường

 

 

 

 

Tuỳ theo mức độ, xử lý từ khiển   trách đến buộc thôi học

4.

Học hộ hoặc nhờ người khác học hộ

 

 

 

 

Tuỳ theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học

5.

Thi, kiểm tra hộ, hoặc nhờ thi, kiểm tra hộ; làm hộ, nhờ làm hoặc sao chép tiểu luận, đồ án, khoá luận tốt nghiệp

 

 

Lần 1

Lần 2

 

6.

Tổ chức học, thi, kiểm tra hộ; tổ chức làm hộ tiểu luận, đồ án, khoá luận tốt nghiệp

 

 

 

Lần 1

Tuỳ theo mức độ có thể giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

7.

Mang tài liệu vào phòng thi, đưa đề thi ra ngoài nhờ làm hộ, ném tài liệu vào phòng thi, vẽ bậy vào bài thi; bỏ thi không có lý do chính đáng

 

 

 

 

Xử lý theo quy chế đào tạo

8.

Không đóng học phí đúng quy định và quá thời hạn được trường cho phép hoãn.

 

 

 

 

Tuỳ theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học

9.

Làm hư hỏng tài sản trong KTX và các tài sản khác của trường

 

 

 

 

Tuỳ theo mức độ xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học và phải bồi thường thiệt hại

10.

Uống rượu, bia trong giờ học; say rượu, bia khi đến lớp.

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

 

11.

Hút thuốc lá trong giờ học, phòng họp, phòng thí nghiệm và nơi cấm hút thuốc theo quy định

 

 

 

 

Từ lần 3 trở lên, xử lý từ khiển trách đến cảnh cáo

12.

Chơi cờ bạc dưới mọi hình thức

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

Tuỳ theo mức độ có thể giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

13.

Tàng trữ, lưu hành, truy cập, sử dụng sản phẩm văn hoá đồi trụy hoặc tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động tôn giáo trái phép

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

Nếu nghiêm trọng giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

14.

Buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, lôi kéo người khác sử dụng ma tuý

 

 

 

Lần 1

Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

15.

Sử dụng ma tuý

 

 

 

 

Xử lý theo quy định về xử lý HSSV sử dụng ma tuý

16.

Chứa chấp, môi giới hoạt động mại dâm

 

 

 

Lần 1

Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

17.

Hoạt động mại dâm

 

 

Lần 1

Lần 2

Tuỳ theo mức độ xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

18.

Lấy cắp tài sản, chứa chấp, tiêu thụ tài sản do lấy cắp mà có

 

 

 

Lần 1

Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

19.

Chứa chấp buôn bán vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy và các hàng cấm theo quy định của Nhà nước.

 

 

 

 

Tuỳ theo mức độ xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học

20.

Đưa phần tử xấu vào trong trường, KTX gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trong nhà trường.

 

 

Lần 1

Lần 2

Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

21.

Đánh nhau gây thương tích, tổ chức hoặc tham gia tổ chức đánh nhau

 

 

Lần 1

Lần 2

Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

22.

Kích động, lôi kéo người khác biểu tình, viết truyền đơn, áp phích trái pháp luật

 

 

 

 

Tuỳ theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học

23.

Vi phạm các quy định về an toàn giao thông

 

 

 

 

Tuỳ theo mức độ xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học

                     

 

 

Số lần xem trang : :4762
Nhập ngày : 19-08-2013
Điều chỉnh lần cuối :26-01-2015

Kỷ luật Sinh viên

Quyết định về việc sinh viên vi phạm nội quy, quy chế học đường năm học 2018-2019(14-11-2018)

Danh sách sinh viên bị hạ điểm rèn luyện của học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 vì vi phạm quy chế thi(19-09-2018)

Danh sách sinh viên vi phạm quy chế thi học kỳ 1 năm 2017 - 2018(09-04-2018)

Mẫu Đơn Xóa Kỷ Luật(12-03-2018)

Kỷ luật học sinh vi phạm nội quy, quy chế học đường năm học 2016 - 2017(25-08-2017)

Kỷ luật học sinh vi phạm nội quy, quy chế học đường năm học 2016 - 2017(21-03-2017)

Quyết định Kỷ luật SV vi phạm quy chế học đường năm học 2016 - 2017(16-02-2017)

Danh sách sinh viên vi phạm nội quy, quy chế học đường năm học 2015 - 2016(21-09-2016)

Danh sách sinh viên vi phạm quy chế thi(07-10-2015)

Danh Sách Sinh Viên Vi Phạm Nội Quy, Quy Chế Học Đường Năm Học 2014 - 2015 (20-08-2015)

Danh Sách Sinh Viên Vi Phạm Quy Chế Thi Học Kỳ (02-04-2015)

Danh sách Sinh viên bị kỷ luật năm 2014(10-10-2014)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một không ba tám tám

Xem trả lời của bạn !