BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Số: 42/2007/QĐ-BGDĐT                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   -------------------------                                                                        =============

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2007

                                                                     QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và

trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

--------------------------------------

 BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

                                                                           QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế Quyết định số 1584/GD-ĐT ngày 27 tháng 7 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế Công tác học sinh, sinh viên trong các trường đào tạo” và Quyết định số 39/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 30 tháng 8 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm trong “Quy chế Công tác học sinh, sinh viên trong các trường đào tạo”. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 (Đính kèm Quy chế Học sinh, sinh viên và QĐ 42/2007 của BGD&ĐT)

 

Số lần xem trang : :4492
Nhập ngày : 19-08-2013
Điều chỉnh lần cuối :

Khen thưởng Sinh viên

Danh sách Đoàn viên tiêu biểu năm học 2018 - 2019(12-09-2019)

Danh sách sinh viên đạt danh hiệu Thủ Khoa, Á khoa khóa tuyển sinh năm 2019(12-09-2019)

Danh sách sinh viên tiêu biểu năm học 2018 - 2019(12-09-2019)

Khen thưởng tốt nghiệp tháng 06/2019(14-08-2019)

Khen thưởng tốt nghiệp tháng 03/2019(10-05-2019)

Khen thưởng tốt nghiệp tháng 12/2018(22-01-2019)

Khen thưởng tốt nghiệp tháng 09/2018(12-11-2018)

Quyết định công nhận khen thưởng sinh viên Thủ khoa, Á khoa khóa tuyển sinh năm 2018(10-09-2018)

Quyết định khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao trong cuộc thi Olympic(10-09-2018)

Quyết định công nhận khen thưởng đoàn viên tiêu biểu năm học 2017 - 2018(10-09-2018)

Quyết định công nhận khen thưởng sinh viên tiêu biểu năm học 2017 - 2018(10-09-2018)

Khen thưởng tốt nghiệp tháng 03/2018(08-05-2018)

Khen thưởng tốt nghiệp tháng 12/2017(26-01-2018)

Khen thưởng tốt nghiệp tháng 06/2017(04-12-2017)

Khen thưởng tốt nghiệp tháng 09/2017(25-08-2017)

Khen thưởng tốt nghiệp tháng 03/2017(04-05-2017)

Khen thưởng tốt nghiệp tháng 12/2016(13-03-2017)

Danh sách khen thưởng tốt nghiệp tháng 09/2016(18-11-2016)

Danh sách sinh viên thủ khoa tuyển sinh năm 2016(14-09-2016)

Danh sách cán bộ tự quản ký túc xá tiêu biểu năm học 2015 - 2016(14-09-2016)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy hai năm tám

Xem trả lời của bạn !