/data/file/BN/nls_bn.png

Thơi gian đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 như sau:

 

Từ ngày

Đến hết ngày

Sinh viên các Khoa – Bộ môn – Phân hiệu tự đánh giá điểm rèn luyện

09/03/2018

10/03/2018

Phân hiệu Gia lai, Phân hiệu Ninh Thuận, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Thủy sản

11/03/2018

12/03/2018

Khoa Cơ khí công nghệ, Bộ môn Công nghệ hóa học

13/03/2018

14/03/2018

Khoa Môi trường tài nguyên, Bộ môn Công nghệ sinh học

15/03/2018

16/03/2018

Khoa Kinh tế

17/03/2018

18/03/2018

Khoa Nông học, Khoa QLĐĐ & BĐS, Khoa Lâm nghiệp

19/03/2018

20/03/2018

Khoa Công nghệ thực phẩm, Khoa Ngoại ngữ sư phạm, Khoa Chăn nuôi thú y

 

Từ ngày

Đến hết ngày

Lớp tổ chức duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên

21/03/2018

22/03/2018

Phân hiệu Gia lai, Phân hiệu Ninh Thuận, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Nông học

23/03/2018

24/03/2018

Khoa Lâm nghiệp, Khoa Ngoại ngữ sư phạm, Bộ môn Công nghệ hóa học

25/03/2018

26/03/2018

Khoa Cơ khí công nghệ, Khoa QLĐĐ & BĐS

27/03/2018

28/03/2018

Khoa Thủy sản, Khoa Công nghệ thực phẩm

29/03/2018

30/03/2018

Khoa Môi trường tài nguyên, Khoa Chăn nuôi thú y

31/03/2018

01/04/2018

Bộ môn Công nghệ sinh học, Khoa Kinh tế

 

02/04/2018

03/04/2018

Khoa – Bộ môn – Phân hiệu duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên

04/04/2018

Phòng Công tác Sinh viên duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên

05/04/2018

10/04/2018

Sinh viên kiểm tra kết quả điểm rèn luyện trên website và liên hệ Phòng Công tác Sinh viên nếu có thắc mắc về điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2017 – 2018. Sau thời gian trên kết quả điểm rèn luyện sẽ được công nhận và sinh viên không có quyền đề nghị thay đổi kết quả này.

11/04/2018

Khoa – Bộ môn nộp bảng thống kê điểm rèn luyện, Bảng điểm rèn luyện các lớp và Biên bản họp xét điểm rèn luyện Sinh viên tại Phòng Công tác Sinh viên

- Đánh giá điểm rèn luyện tại địa chỉ: http://sv.hcmuaf.edu.vn/diemrenluyen/

Số lần xem trang: 9364
Điều chỉnh lần cuối: 12-09-2018

Điểm rèn luyện

Thông báo đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 (09-03-2021)

Thông báo đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 (15-10-2020)

Thông báo đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (12-05-2020)

Thông báo Đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 (13-09-2019)

Thông báo Đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 (20-02-2019)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 2 Năm Học 2017 - 2018 (12-09-2018)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 2 Năm Học 2016 - 2017 (18-09-2017)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 1 Năm Học 2016 - 2017 (16-02-2017)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 2 Năm Học 2015 - 2016 (12-09-2016)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn chín hai một hai

Xem trả lời của bạn !