Xe đón tại nhà Phượng Vỹ lúc 8g30 ngày 29/12/2009. Đề nghị các sinh viên có mặt đầy đủ, đúng giờ để đi nhận học bổng!

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM                                  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                                                           

Tp.HCM, Ngày 30  tháng 10  năm 2009

 

                                                         

Kính gửi: Tổng Công ty Phân Bón Hóa Chất Dầu Khí - CTCP

 

 

  DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG DPM NĂM 2009                                                                                                                                                 

STT

Họ và Tên

Lớp

Khoa

Điểm học tập

Loại học bổng

1.     

Phạm Thị Thuyền

DH06KM

Kinh tế

8.57

 

 

  1.  

Phạm Thị Mỹ Nhan

DH07BVA

Nông học

8.31

Học bổng khuyến khích

  1.